บุคลากรโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์

นางสาวปิยธิดา เฉียบแหลม

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาผดุงครรภ์

นางสาวสิชล ทองมา

จบการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

นางสาวธัญชนก ลีธีระ

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU