โครงสร้างบริหารคณะ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อ.เผ่า อนันจิ๋ว

รองประธานกรรมการ

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(กรรมการ)

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.กุลวดี เข่งวา

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(กรรมการ)

ผู้แทนคณาจารย์

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

ผู้แทนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(กรรมการ)

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้แทนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(กรรมการ)

อ.ณฐกร นิลเนตร

ผู้แทนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(กรรมการ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

อ.ดร.ภัทรา ซูริค

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
(กรรมการ)

อ.วรรณไพร แย้มมา

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
(กรรมการ)

อ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(กรรมการ)

อ.กัลยา แก้วสม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(กรรมการ)

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(กรรมการ)

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
(กรรมการและเลขานุการ)


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU