ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม (อธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมดังนี้

 • นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
  กุมารแพทย์ประจำปฏิบัติงานนอกเวลา (Part time) โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

 • รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
  ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลพื้นฐาน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 • รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์

 • นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสาธารณสุขศาสตร์


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU