ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าร่วมไปพัฒนา กับกลุ่มแปรรูปสมุรไพร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ และอาจารย์วรัฏฐา เหมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม

     ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน ปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่นักศึกษาได้นำความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยในปีนี้ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าร่วมไปพัฒนา กับกลุ่มแปรรูปสมุรไพร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ และอาจารย์วรัฏฐา เหมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU