ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ รายวิชาทางการพยาบาลบนความร่วมมือเชิงเครือข่าย

      เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาข้อสอบตามสาระวิชาทางการพยาบาล บนความร่วมมือเชิงเครือข่ายที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์จากสถาบันการศึกษารวม 11 แห่ง เข้าร่วม
     ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ร้อยละของผลการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีแรก เป็นเกณฑ์สำคัญของทุกคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นการทดสอบความรู้นักศึกษา ทั้ง 8 สาระวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพและการพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ริเริ่มการทำงานแบบเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในการสร้างข้อสอบ 8 สาระวิชา ชุดที่ 1 และ 2 จากนั้นได้จัดดำเนินการสอบความรู้นักศึกษาพร้อมกัน ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสานงานต่อ และในปีนี้ คือ ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และเครือข่ายเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพ”


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU