ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 12

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยมีหัวข้อเรื่องคือ “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU