ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การบริการด้านสุขภาพและการพยาบาล

     ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดงานประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา (สาขาพยาบาล สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาชาวิชาการแพทย์แผนไทย) ภายใต้โครงการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 29408 และ 29409  ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. สามารถบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติพัฒนาสู่นวัตกรรมสู่การบริการด้านสุขภาพและการพยาบาล
  2. จัดการแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ และนักศึกษา ภายในสถานศึกษา
    และภายนอก และระดับชาติ

แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU