ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563)

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ  โดยมีคณาจารย์  บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่นโครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม   ได้แก่

     1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ  ประสมสุข  สาขาพยาบาลศาสตร์

     1.2 อาจารย์ภาสิต  ศิริเทศ  สาขาสาธารณสุขศาสตร์

     1.3 อาจารย์กิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน์  สาขาการแพทย์แผนไทย

2.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่

     2.1 อาจารย์ประเสริฐ  ศรีนวล  สาขาพยาบาลศาสตร์

     2.2 อาจารย์รัชดาวัลย์  จิตรพรกุลวศิน  สาขาสาธารณสุขศาสตร์

     2.3 อาจารย์ประกายรัตน์  ทุนิจ  สาขาการแพทย์แผนไทย

3.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการสอน หรือบริหารงานด้านวิชาการ   ได้แก่

      3.1 อาจารย์กัลยา  แก้วสม  สาขาพยาบาลศาสตร์

      3.2 อาจารย์กุลวดี  เข่งวา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์

      3.3 อาจารย์สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง  สาขาการแพทย์แผนไทย

4.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่

      4.1 อาจารย์มนชยา  สมจริต  สาขาพยาบาลศาสตร์

      4.2 อาจารย์ชิดชนก  ปานวิเชียร  สาขาสาธารณสุขศาสตร์

      4.3 อาจารย์พรทิพย์  พาโน  สาขาการแพทย์แผนไทย

5.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดีเด่น ได้แก่

      5.1 นางสาวประภัสสร   อินทราพงษ์  นักบริหารงานทั่วไป


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU