ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง ระยะ 5 ปี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ เรื่อง พิจารณาร่าง SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) เพื่อใช้ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU