ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

เตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ
โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

     วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นำโดย ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าพบ คุณยุพดี ธัมมิกกะกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้าตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และชี้แจงแผน Faculty practice ของอาจารย์พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติต่อไป


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU