ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567

     ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) โดยมี อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายอภิวัฒน์ พานทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ เข้าร่วมในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใจการจัดทำโครงการต่อไป


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU