ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมี น.ส.ประภัสสร อินทราพงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และ น.ส.สิริรัตน์ โพธิชีพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมคณะบดี ชั้น 2 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการปฐมนิเทศดังนี้

  • ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
  • ระเบียบงานบุคคล
  • การขอไปราชการ
  • การเงินและการเบิกจ่าย
  • งานพัสดุ วัสดุ งานบริการวิชาการ
  • การใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล

แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU