ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพร ระยะที่ 2

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองคณบดี คณบดีคณะต่าง ๆ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการเล่าประวัติความเป็นมา และแนวทางการดูแลแปลงสมุนไพร แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย จำนวนอย่างละ 10 กิโลกรัม ซึ่งสมุนไพรทั้งสามชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ น้ำมันสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกระดูกและข้อ เป็นต้น การปลูกสมุนไพรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและแหล่งให้บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

แชร์โพส
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU