ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมคณบดีพบคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคาร   ที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ชั้น 3  อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีจัดการประชุมคณบดีพบคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU