ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าคัดกรองเป็นนักศึกษา จำนวน 360 คน บุคลากร 10 รวมจำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 370 คน ไม่พบผู้มีไข้หรือผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรค

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 วัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคน
3 ทำสัญลักษณ์ผู้ผ่านการตรวจคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU