ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมี นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU