ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม JHCIS สามารถจัดการข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะด้านสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU