ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาน ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระยะแรก หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 74 คนคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU