ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส

นายธวัชชัย ผิวเหลืองและนางสาวอโณทัย. ไชยหาญ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ประธานและกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น p 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้และรูปแบบการเลิกสูบบุหรี่มาใช้กับมหาวิทยาลัย เผื่อให้มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU