ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์

ในวันที่ 19 กพ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในงาน การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์ โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีมดังนี้
ทีมที่ 1 นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1 นางสาวนิรชา. ซอนภา
     2 นางสาวนลินี. ปรากฏชื่อ
     3 นายจิรันตน์. ฐิติไพศาลธนวงศ์
โดยมี อาจารย์ ประเสริฐ. ศรีนวลเป็นผู้ควบคุมทีม
ทีมที่ 2 นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1.นางสาวกมลวรรณ บัวครอง
     2.นางสาวกนกวรรรณ บัวครอง
     3.นางสาวธนัญญา แจ่มจำรัส
อาจารย์กุลวดี เข่งวา และอาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน เป็นผู้ควบคุมทีม
ผลการแข่งขัน นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU