ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน
วิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะดูงานวิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานคณบดีและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


     

    Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.


    Designed by nurse.pbru.ac.th