ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2562

    มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 29 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน ฯ ดังนี้
   ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย (ประธานกรรมการ)
   ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา (รองประธานกรรมการ)
   อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ (กรรมการ)
   ผศ.นสพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล (กรรมการ)
   นายบัณฑิต ปานโศก (กรรมการ)
   ผศ.ดร.พิชิต สุดตา (กรรมการและเลขานุการ)
   นายณัฐพล อาบสีนาค (ผู้ช่วยเลขาณุการ)


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU