ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวับจากประกวด แข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

     รางวัลนักศึกษาวิจัยดีเด่น ในการตีพิมพ์ เผยแพร่และนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง “ผลของนวัตกรรม” Healthy DIY (DO IT BY Yourself) ต่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพเพื่อห่างไกล COVID – 19 สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1) นางสาวแคทรียา โคตวงค์
2) นางสาวจันทร์จิรา นวลดี
3) นางสาวจิตตารัตน์ กันภัย
4) นางสาวจุฑามาศ จันเทพา
5) นางสาวจริยาพร กล้าหาญ
6) นางสาวชฎาพร ตองทอง
7) นางสาวเชิงตะวัน โยงกระโทก
8) นางสาวดุสิตา จอนดอน
9) นางสาวนิติพร ดวงพุฒ
10) นางสาวนาทยา ดอบุตร
11) นางสาวนัทสุดา แก้วก่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แบบโปสเตอร์และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่องผลของน้ำมันสมุนไพรตำหรับยาหมอพื้นบ้าน ซง สะกะแย ต่ออาการปวดเข่า และระดับความบวมของเข่าในผู้สูงอายุ ตำบลท่าแรง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
1) นางสาวจั๊ฟนีย์ ยานยา
2) นางสาวฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ
3) นางสาวปรีติ มะมิง
4) นางสาวมารีฮัน แจ๊ะเต๊ะ
5) นางสาวอัยณีย์ นาแวบือเจาะ
6) นางสาวอาแว ยีเฮ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กิตติศักดิ์ ริกาญจนรัตน์   2) อาจารย์รัฎฐา เหมทอง

นักศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบ ออนไลน์ เรื่องปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบล มอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
1) นางสาวขวัญฤดี ลบถม
2) นางสาวจรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี
3) นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม
4) นางสาวชนันดา จือเหลือง
5) นางสาววรจรา ตอรบรัมย์
6) นางสาววรรัญญา ดอนสีดา
อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กุลวดี เข่งวา  2) อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลศิน

นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบโล่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดี ได้แก่
อาจารย์กิตติศักดิ์  ริกาญจนรัตน์


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU