ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติ Basic Life Support และสร้างสมรรถนะการล้างมือ

    วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Readiness for Nursing and Health Science Engagement: การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ Basic Life Support (CPR & AED) สร้างสมรรถนะการล้างมือตาม Standard precautions สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้ง 3 สาขาวิชา เข้าร่วม


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU