ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อัดเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

        ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา การวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา และการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ในรายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU