กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565

        เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี ดำเนินการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565 โดยมี อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้ววย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทย่าศาสตร์และวิทยาการสุขภาพฯ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ และนำเสนอภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล • และเพื่อเป็นการจัดการแข่งขัน ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 ทีม จาก 31 โรงเรียน 19 จังหวัด ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 220 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จำนวน 81 คน ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวิศา แผ่นจันทร์ และนางสาวภาวินี มหาเดชสุรชัย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบดีศร สิทธิคง และนางสาวดวงกมล สายสกล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทพทัต ไชยโย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายพีรพันธ์ สินธุพันธ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU