ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

Faculty of Nursing

รางวัลแห่งความภูมิใจ
ฐานข้อมูล Online
Download

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000
โทร.032-708622
ทรสาร.032-405558

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

   รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาครวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านการบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำให้มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  จำนวนพยาบาลที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่จะต้องดูแล  จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์    จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยอีกด้วย  

    ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตจากการสำรวจ ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาการพยาบาล พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอีกถึง ๓๓,๔๐๖ คนขณะเดียวกันยังมีจำนวนพยาบาลวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจะทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ถึงร้อยละ ๑๕- ๒๐ ต่อปี ในระยะเวลาอีกประมาณ ๕-๑๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีความต้องการใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการสุขภาพเด็ก  รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ไว้ที่ ๑:๕๐๐ คน ในขณะที่ประเทศไทยอัตราส่วนยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

    การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่สำคัญประการหนึ่งคือ  การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รวมทั้งสิ้น  ๘,๕๐๐ คน  เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้วย ส่งผลให้ภายในปี  ๒๕๕๗  กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่  ๓,๐๐๐  คน  ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกันและยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ  สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับความนิยมเรียนพยาบาลของเด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง  เรียนจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน  รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพสูง

     จากความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็นโอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์  ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ในหลายๆ ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้โดยเฉพาะจัดการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

    ดังนั้นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ขึ้นโดย

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

    คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗) ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

    สภาการยาบาล อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 

คณบดีคนแรก อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
คณบดี ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ  ประสมสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๔ู๖๖

ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่าบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิชาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจดุลยภาพชีวิต  บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วย จิตใจของความเป็นมนุษย์”

  

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

“ภายในปี 2564 เป็นองค์กรชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับสากล”

 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อก้าวสู่สากล
2. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่สากล
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

             การผลิตบัณฑิตได้ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพนำสู่สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพ การให้บริการวิชาการและจัดทำคลังความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นการนำความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพ ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาชุมชนให้ผู้สูงอายุอยู่ดี กินดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น “ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

 

อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

 

วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

         1) มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาการและวิชาชีพ
         2) มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านสุขภาพ พร้อมค้ำชูสังคม
         3) มีความสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะในการให้บริการด้านสุขภาพ มีความเอื้ออาทรด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์
         4) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในวัฒนธรรมไทยและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข