ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการการพัฒนาสมรรถนะโรงเรียนผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรี ได้จัดทำโครงการการพัฒนาสมรรถนะโรงเรียนผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังมีการทำพิธีบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU