ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

ประกาศรายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

       ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพและความงาม ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 26   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

2. นำบัตรประชาชน พร้อมด้วย Portfolio รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

  1. หน้าปก
  2. ประวัติส่วนตัว
  3. ประวัติการศึกษา
  4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ
  5. กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
  6. ผลงานตัวอย่าง
  7. ความสามารถพิเศษต่าง ๆ (รูปถ่าย)
  8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร)

​3. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อคุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม โทรศัพท์ 086-9014249 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

     - คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

ตารางสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.. 2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เวลา  8.00 - 9.00 .

ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ

เวลา  9.00 – 9.30 .

ทดสอบสุขภาพจิต

เวลา  9.30 – 12.00 .

สอบสัมภาษณ์