ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

        ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสุขภาพความงาม (วท.บ.) ตามเอกสารแนบ ดังนี้

               เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 3 คุณสมบัติผู้สมัครปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 – รอบที่ 5)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
URL เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp


ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดประกาศ  

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา (พิมพ์ใบชำระเงิน)

คู่มือ/ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 
** หมายเหตุ 
1. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
(ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หน้าที่ 2)
2. รายระเอียดค่าบำรุงการศึกษา (ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เอกสารแนบ 4 )

รายระเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing Hourse ระหว่างวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2560 http://register1.pbru.ac.th/admission/

2. หลังจากรับรหัส Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลังจาก Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดประกาศ 

หมายเหตุ นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้
ให้ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 0869014249 ภ
ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

              1.นางสาวกมลฉัตร  บัวงาม       สาขาสาธารณสุขศาสตร์
              2.นางสาวศิริลักษณ์  วรรณทอง   สาขาสาธารณสุขศาสตร์
              3.
นางสาวจิราวรรณ    ฉายาสกุลศิลป์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

ประกาศรายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

       ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพและความงาม ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 26   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

2. นำบัตรประชาชน พร้อมด้วย Portfolio รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

  1. หน้าปก
  2. ประวัติส่วนตัว
  3. ประวัติการศึกษา
  4. รางวัลและผลงานที่ได้รับ
  5. กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
  6. ผลงานตัวอย่าง
  7. ความสามารถพิเศษต่าง ๆ (รูปถ่าย)
  8. ภาคผนวก (เกียรติบัตร)

​3. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อคุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม โทรศัพท์ 086-9014249 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

     - คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

ตารางสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.. 2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เวลา  8.00 - 9.00 .

ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ

เวลา  9.00 – 9.30 .

ทดสอบสุขภาพจิต

เวลา  9.30 – 12.00 .

สอบสัมภาษณ์