ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่

           ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำหลักสูตรใหม่เพื่อสนองตอบนโยบายด้านสุขภาพของประเทศและความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบด้วย ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาระบาดวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมสุขภาพ ๔) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรใหม่ทั้ง ๔ หลักสูตรนี้ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าสู่แบบสำรวจทางเว็บลิงค์ https://goo.gl/forms/g3h6rzOdKg5qDBB52 ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาสุขภาพและความงาม

รับสมัคร นักศึกษาใหม่สาขา วิทยาศาสตร์ สุขภาพและความงาม
คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ

      ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม
ชื่อย่อ             : วท.บ. (สุขภาพและความงาม)
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science (Health and Beauty)
ชื่อย่อ             : B.Sc. (Health and Beauty)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการสุขภาพและความงาม
การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 160,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)  

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
- สปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
- ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม
- การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
- เวชศาสตร์ต้านความชราและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

บัณฑิตสาขาสุขภาพและความงามทำงานอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
นักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพความงาม
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามและสปา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายระเอียดชั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด ประกาศ  

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561

2. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561

3.รายระเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

        ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสุขภาพความงาม (วท.บ.) ตามเอกสารแนบ ดังนี้

               เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 3 คุณสมบัติผู้สมัครปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 – รอบที่ 5)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
URL เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp


ดาวน์โหลดประกาศ