ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

เปิดอบรมคอร์สนวดน้ำมันหอมระเหย Aroma Oil Massage
 

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ ดร.เพชรีย์  กุณาละสิริ โทร 085-5354312 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายระเอียดชั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด ประกาศ  

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561

2. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561

3.รายระเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

        ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสุขภาพความงาม (วท.บ.) ตามเอกสารแนบ ดังนี้

               เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 3 คุณสมบัติผู้สมัครปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 – รอบที่ 5)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
URL เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp


ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดประกาศ  

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา (พิมพ์ใบชำระเงิน)

คู่มือ/ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 
** หมายเหตุ 
1. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
(ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หน้าที่ 2)
2. รายระเอียดค่าบำรุงการศึกษา (ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เอกสารแนบ 4 )

รายระเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก