ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Dean of Faculty of Nursing

ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์มีความรู้ในศาสตร์ ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา  ก้าวหน้าด้วยวิชาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจดุลยภาพชีวิต  บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์”

  

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

“ภายในปี 2565 เป็นองค์กรชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับสากล”

 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

 1. สร้างเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่สากล
 2. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์
 3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
 4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพี่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่สากล
 5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
 6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง(Advance Execution Premium)ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

“ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

 

อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็นมนุษย์"

 

วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ
 3. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และองค์กรอื่นให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสากลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 5. เพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. เพื่อบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรมีความสุขอย่างมีดุลยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทศาสตร์ที่ ๑ สร้างความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
ยุทศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
ยุทศาสตร์ที่ ๔ การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
ยุทศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการบริการวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ยุทศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเป็นเลิศโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง