เข้าสู่ระบบ
ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
Faculty InformationSystem (FIS)

 

ชื่อผู้ใช้   :
:

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
032-593300ต่อ 2222
System By: Jassadaporn Panangam