[เข้าสู่ระบบ]
 

ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมเรื่อง

การแพทย์แคนนาบินอยด์(Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓

-

คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ : นามสกุล :
เลขบัตรประจำตัวประชาชน : ** 13 หลักติดกัน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ** พิมพ์ติดกัน
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล : ** พิมพ์ติดกัน
อาหาร: อาหารไทย อาหารอิสลาม อาหารมังสวิรัต
สถานที่ปฏิบัติงาน/หอผู้ป่วย:
ที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงาน:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
รหัสไปรษณีย์ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
มีความประสงค์
สมัครเข้าร่วมประชุม:
โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมที่
ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย สาขา : -
ชื่อบัญชี : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี : 246-2-16220-3
จำนวนเงิน 9,500 และ 3,500 บาท ( เก้าพันห้าร้อยบาทและสามพันห้าร้อยบาทถ่วน ถ้วน )
อธิบาย/หมายเหตุการชำระเงิน : หลักสูตร 1 การแพทย์แคนนาบินอยด์อบรม 5 วัน 9,500 บาท หลักสูตร 2 กัญชาศาสตร์ 2 (สำหรับท่านที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) วัน 3,500 บาท
ให้ออกบิลในนาม : ชื่อผู้เข้าร่วม หน่วยงาน(โปรดระบุ) อื่นๆ(โปรดระบุ)
ระบุ :
วันที่ลงทะเบียน :

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-593300 ต่อ 2222 โทรสาร 032-405558
Copyright © 2016. Faculty of Nursing and Science PBRU. All rights reserved.