[เข้าสู่ระบบ]
 
รายละเอียดการประชุมวิชาการ
รหัสการประชุม C0005
ชื่อการประชุม (TH): การแพทย์แคนนาบินอยด์(Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓
ชื่อการประชุม (ENG): -
วันที่: 06/08/2561 - 10/08/2561
สถานที่: ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หมายเหตุ
* การประชุม:
หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ วันที่ 1-5 ของหลักสูตร (6-10 สิงหาคม 2561) หลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย วันที่ 1-2 ของหลักสูตร (6-7 สิงหาคม 2561) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่ปงระเทศไทย
ผู้รับผิดชอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่ปงระเทศไทย
ข้อมูลการชำระเงิน
ชื่อธนาคาร : ธนาคารทหารไทย ชื่อสาขา : -
ชื่อบัญชี : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี : 246-2-16220-3
จำนวนเงินค่าอบรม : 9,500 และ 3,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทและสามพันห้าร้อยบาทถ่วนถ้วน)
อธิบาย/หมายเหตุ
การชำระเงิน :
หลักสูตร 1 การแพทย์แคนนาบินอยด์อบรม 5 วัน 9,500 บาท หลักสูตร 2 กัญชาศาสตร์ 2 (สำหรับท่านที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) วัน 3,500 บาท

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-593300 ต่อ 2222 โทรสาร 032-405558
Copyright © 2016. Faculty of Nursing and Science PBRU. All rights reserved.